ติดตั้งม่านปรับแสง กองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืช ม.เกษตรศาสตร์